تفسیر قرائت حفظ ترتیل اذان کتابخوانی حفظ دعای عهد حفظ آیات موضوعی (بصائر1و2) حفظ حدیث موضوعی (بصائر3و4)

آقایان :

آرش اشرف

مهدی حیدری

عبد الله زاده

مسلم اصغری خواه

ایمان محمدعلی

ذوالفقاری

حسین درودی

سجاد شهرابی

فرید فاضلی

درویش نژاد

امیرمحمد عبداللهی

رازیان

صفری

سعیدی

شاهانی

جهانی

جلال صادقی

فاطمی

صدیقیان

جعفری

عرفان صادقی

ابوالفتحی

میلاد صادقی نژاد

نیک محمدی

میرزاخانی

دارستانی

حیدری

سینا زند

آقایان :

آرش اشرف

عصاری

عبدالله زاده

عرفان حسینی

احمد سمواتیان

دلال شریفی

حسین درودی

محمد طاهری

سپهر ابراهیمی

رازیان

هوشمند

عموزاده

ملایری

ایروانی

محمودی

جهان بخش

حسین افشار

آقایان :

مهدی حیدری

عبدالله زاده

عرفان حسینی

ایمان محمدعلی

احمد سمواتیان

دلال شریفی

حسین درودی

محمد طاهری

سجاد شهرابی

امیر محمد عبداللهی

هوشمند

زائری

رازیان

مولا نوروزی

عادل سعیدی

صدیقیان

مقیمی

فاطمی

حیدری

شاهانی

نیک محمدی

صادقی نژاد

آقایان :

آرش اشرف

عصاری

عبدالله زاده

عرفان حسینی

ایمان محمدعلی

مهدی حیدری

احمد سمواتیان

دلال شریفی

حسین درودی

محمد طاهری

سپهر ابراهیمی

حسین افشار

سید فرید فاضلی

فرزاد فرمهینی

جهانی

امیر محمد عبداللهی

رازیان

هوشمند

عموزاده

ملایری

جعفری

محمودی

باجل بند

جهان بخش

جعفری

ذاکری

دارستانی

صدیقیان

جلال صادقی

نیک محمدی

حیدری

آقایان :

احمد سمواتیان

عصاری

عبدالله زاده

عرفان حسینی

حسین درودی

سپهر ابراهیمی

رازیان

عمو زاده

ملایری

جعفری

محمودی

جلال صادقی

آقایان :

احمد سمواتیان

عبدالله زاده

ایمان محمدعلی

ذوالفقاری

مهدی حیدری

حسین درودی

امیر محمد عبداللهی

شاهانی

صفری

جعفری

سجاد شهرابی

میلاد صادقی نژاد

نیک محمدی

میرزاخانی

اشرف

فرمهینی

دارستانی

مسلم اصغری خواه

محمود سعیدی

علیرضا عرب

جلال صادقی

صدیقیان

باجل بند

ذاکری

حیدری

زین الدین

ابوالفتحی

حزب الهی

امجدیان

احدی

احمدی

آقایان :

آرش اشرف

مهدی حیدری

عبدالله زاده

عرفان حسینی

ایمان محمدعلی

مسلم اصغری خواه

احمد سمواتیان

حسین کیایی

حسین درودی

محمد طاهری

سپهر ابراهیمی

حسین افشار

سجاد شهرابی

سهیل درویش نژاد

رازیان

صفری

هوشمند

عمو زاده

ملایری

دلال شریفی

علی میرزاخانی

علیرضا عرب

جلال صادقی

فاطمی

صدیقیان

کاظم آبادی

آقایان :

آرش اشرف

عبد الله زاده

ایمان محمدعلی

مهدی حیدری

احمد سمواتیان

حسین درودی

سجاد شهرابی

صفری

جعفری

حسین افشار

فاطمی

نیک محمدی

صادقی نژاد

فرمهینی

دارستانی

آقایان :

رازیان

سعیدی

ملا نوروزی

فاطمی

باجل بند

ذاکری

حیدری

زین الدین

ابوالفتحی

حزب الهی

عرفان صادقی

احدی

عرب

دلال شریفی